QS - II skyrius - "Apie Aulę ir Javaną" (vertimas)

Tanor Quettaron: J.R.R.Tolkien'o sukurtos kalbos ir Tolkien'o kūrinių vertimai.
BUTTON_POST_REPLY
Žinutė
Autorius
Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

QS - II skyrius - "Apie Aulę ir Javaną" (vertimas)

#1 Standartinė Starlin » 20 Bir 2006, 23:18

Quenta Silmarillion

II skyrius

Apie Aulę ir Javaną

Pasakojama, kad dvarfus Viduržemės tamsoj iš pradžių padarė Aulė, mat jis taip troško Vaikų atėjimo, geidė turėti mokinių, kuriems dėstytų savąją žiniją bei amatus, kad nepanoro laukti Ilūvataro sumanytųjų pasirodymo. Ir Aulė padarė dvarfus tokius, kokie jie dabar tebėra, nes turėjusių ateiti Vaikų pavidalai pačiam buvo neaiškūs, o ir Melkoro galia buvo apsiautusi Žemę – tad Aulė jų norėjo stiprių ir nepasiduodančių. Tačiau baimindamasis, kad kiti valos jo darbą gali pasmerkti, kaldino slapčia: ir pirmuosius padarė Septynis dvarfų Tėvus menėje po kalnais, Viduržemėje.
O Ilūvataras žinojo, kas padaryta, ir tik Aulei užbaigus savo darbą ir patenkintam ėmus mokyti dvarfus jiems sukurtos kalbos, Ilūvataras jam prabilo; Aulė išgirdo jo balsą ir nutilo. O Ilūvataro balsas jam kalbėjo:
- Kodėl tujen tatai padarei? Kodėl bandai darbą, kuriam, žinai, tavosios galios ir padėties nepakanka? Nesgi tujen iš manęs kaip dovaną turi tik savo paties būtį, ir ne daugiau, taigi tavųjų rankų ir minčių padarai gali gyventi tik iš tos būties: judės, kai tujen užsimanysi juos pajudinti, o jei mintis kitur klajos, stovės nejudrūs. Ar to trokšti?
Tuomet Aulė atsakė:
- Tokios viešpatystės netroškau. Troškau dalykų, kitokių nei aš pats, juos mylėti ir mokyti, kad jie taip pat galėtų pajusti Ea, kurį tujen būtin atvedei, grožį. Nes man regėjos, kad Ardoje esama daugybė vietos, kuria ne vienas džiaugtis galėtų, tačiau šios erdvės daugiausia tuščios ir nebylios. Per savo nekantrumą puoliau kvailybėn. Tačiau daiktų tvėrimas mano širdy yra iš to, kad tujen pats mane sutvėrei, o nenuovokus vaikas tėvo žygdarbius žaisti gali ne su mintim apie pašaipą, bet vien todėl, kad yra savo tėvo sūnus. Tačiau ką dabar man daryti, kad tujen ant manęs amžinai nerūstautum? Kaip vaikas savo tėvui siūlau tamstai šiuos daiktus, rankų, kurias tujen sutvėrei, triūsą. Daryk su jais, kas tamstai tinka. Tik ar neturėčiau sunaikinti savo puikybės vaisiaus?
Taigi Aulė paėmė didelį kūjį dvarfams sudaužyti ir pravirko. Tačiau Ilūvatarui dėl tokio nuolankumo Aulės ir jo troškimo pagailo; o dvarfai susigūžė nuo kūjo, išsigando, nulenkė galvas ir maldavo pasigailėti. Ilūvataro balsas Aulei tarė:
- Tamstos pasiūlymą priėmiau dargi kai jį tarei. Ar tujen nematai, kad šie padarai dabar turi savo gyvenimus ir kalba savais balsais? Kitaip jie nebūtų vengę nei tavo smūgio, nei jokio tavo įsako.
Tada Aulė nuleido kūjį ir pradžiugo, ir dėkojo Ilūvatarui, tardamas:
- Lai Eru palaimina mano darbą ir jį pataiso!
Tačiau Ilūvataras, vėl prabilęs, tarė:
- Aš daviau būtį ainų mintims Pasaulio pradžioje, o dabar priėmiau tavo troškimą ir jam suteikiau tenai vietą, bet niekaip kitaip tamstos rankų darbo netaisysiu ir kokį jį tujen padarei, toks jis ir liks. Tik nepakęsiu, kad anie ateitų anksčiau už mano minčių Pirmagimius ir kad tujen už nekantrumą būtum apdovanotas. Jie dabar miegos tamsoje po akmeniu ir neateis, ligi Žemėje atbus Pirmagimiai; ir iki tada tujen su jais lauksite, kad ir kaip ilgai pasirodytų. Tačiau laikui atėjus, aš juos pabudinsiu ir jie bus tamstai tarsi vaikai; dažnai nesutarimų kils tarp šiųjų ir manųjų – mano įvaikintų ir mano pasirinktų – vaikų.
Tuomet Aulė paguldė Septynis dvarfų Tėvus ilsėtis toli viena nuo kitos išbarstytose vietose ir sugrįžęs į Valinorą laukė, ilgiems metams slenkant.
Kadangi dvarfai atsirado Melkoro galybės dienomis, Aulė juos sutvėrė stiprius ir atsparius. Todėl jie yra tvirti kaip akmuo, užsispyrę, greiti draugų bei priešų susirasti ir pakelia darbą, alkį, kūno sužeidimus drąsiau nei visos kitos kalbančios tautos. Jie gyvena ilgai, daug ilgiau nei žmonės, bet ne amžinai. Kadaise Viduržemės elfų manyta, jog mirę dvarfai virsta žeme ir akmeniu, iš kurių buvo padaryti, tačiau anie patys taip nebuvo įsitikinę. Mat jie sako, kad Aulė Sutvarytojas, kurį jie vadina Mahalu, jais rūpinasi ir surenka Mandose atskirose menėse ir kad jųjų senovės Tėvams jis pranešęs, jog Ilūvataras juos pašvęsiąs bei Pabaigoje suteiksiąs vietą tarpu Vaikų. Tuomet jų užduotis būsianti tarnauti Aulei ir gelbėti jam iš naujo tvarijant Ardą po Paskutiniojo Mūšio. Dvarfai taip pat sako, kad Septyni jų Tėvai grįžta gyventi savo giminėse su tais pačiais senoviniais vardais: iš šių Durinas – elfams draugiškiausios genties, turėjusios rūmus Kazad-dūme, protėvis – vėlesniais amžiais susilaukė didžiausios šlovės.

Aulė, triūsdamas su dvarfais, slėpė savo darbą nuo kitų valų, tačiau galiausiai atvėrė mintis Javanai ir papasakojo apie visa, kas nutiko. Tuomet Javana jam tarė:
- Eru gailestingas. Dabar matau, kad tamstos širdis džiūgauja, ir yra dėl ko – mat tujen gavai ne tik atleidimą, bet ir dovaną. Tačiau kadangi šį sumanymą slėpei nuo manęs iki pat pabaigdamas vykdyti, tamstos vaikai menkai mylės tai, ką aš myliu. Jie pirmiausia mėgs daiktus, padarytus savo pačių rankom, - kaip ir jų tėvas. Jie rausis žemėn, o dalykų, ant jos augančių ar gyvenančių, nepaisys. Daug medžių pajus be gailesčio kandančią jų geležį.
Tačiau Aulė atsakė:
- Taip būsią ir su Ilūvataro Vaikais, mat jie valgys ir statys. Nors tamstos karalijos daiktai patys savaime vertingi ir vertingi būtų, jei ir jokie Vaikai neturėtų ateiti, Eru pastariesiems suteiks valdžią, o jie naudos viską, ką Ardoje ras: nors, Eru sumanymu, ne be pagarbos bei dėkingumo.
- Nebent Melkoras jų širdis aptemdytų, - pratarė Javana.
Ji nenusiramino ir širdyje sielvartavo, baimindamasi to, kas galėtų būti padaryta Viduržemei vėlesnėmis dienomis. Todėl ji nuėjo pas Manvę ir, neišduodama pasitarimo su Aule, kalbėjo:
- Ardos Karaliau, ar tiesa, kaip Aulė man pasakojo, kad Vaikai atėję turėsią valdžią visiems mano padarytiems dalykams, galėsią daryti su jais, ką panorės?
- Tiesa, - atsiliepė Manvė. – Bet kodėl klausi, juk tamstai nereikia Aulės pamokymų?
Javana nutilo ir žvelgė savo pačios mintysna. Taip ji atsakė:
- Nes manoji širdis nerimsta, galvodama apie vėlesnes dienas. Visi mano darbai man mieli. Ar nepakanka, kad Melkoras tiek daug jų sudarkė? Negi niekas iš to, ką sukūriau, nebus kitų nevaldomas?
- Jei turėtum pasirinkimą, ką išsaugotum? – paklausė Manvė. – Kas iš visos tamstos karalijos širdžiai artimiausias?
- Visi turi savo vertę, - tarė Javana, - ir kiekvienas prisideda prie kito vertingumo. Tačiau kelvar gali sprukti ir apsiginti, o olvar - tie, kurie auga, - negali. Tarp anųjų man labai mieli medžiai. Ilgai augę, greitai jie bus nukertami, ir mažai jų bus gedima, nebent mokėtų duoklę vaisiais ant šakų. Šitaip savo mintyse regiu. O, kad medžiai galėtų šnekėti už visus dalykus su šaknim ir bausti tuos, kurie juos skriaudžia!
- Keista mintis, - pratarė Manvė.
- Bet ji buvo Giesmėje, – atsiliepė Javana. – Nes kol tujen buvai danguj, su Ulmu tverdamas debesis ir liedamas lietų, aš kėliau didelių medžių šakas, kad jį gertų, ir kai kurie vėjyje bei liūtyje giedojo Ilūvatarui.
Tuomet Manvė sėdėjo tylus, o Javanos mintis, įdėta jo širdin, augo ir skleidėsi; ir ją išvydo Ilūvataras. Manvei ėmė atrodyti, kad Giesmė dar sykį sukilo aplink jį, ir jis atkreipė dėmesį, kiek dalykų anksčiau buvo girdėjęs, bet nepastebėjęs. Galiausiai atsinaujino Vizija, bet dabar nebuvo tolima, mat jis pats joje buvo, tačiau regėjo, kad viską laikė Ilūvataro ranka; ir ranka įėjo vidun, iš jos kilo daug keistybių, ligi tol buvusių nuo jo paslėptų ainų širdyse.
Tuomet Manvė atbudo, nusileido pas Javaną ant Ezeloharo ir prisėdo šalia jos po Dviem Medžiais. Manvė bylojo:
- O Kementare, Eru kalbėjo, tardamas: „Ar kas iš valų mano, kad aš negirdėjau visos Giesmės, net menkiausio silpniausio balso skambėjimo? Žvelkite! Bundant Vaikams, Javanos mintis taip pat atbus ir iškvies dvasių iš tolybių, o jos įeis tarpu kelvar bei olvar, kai kurios juose gyvens ir bus gerbiamos, o jų teisingo pykčio bus bijoma. Kurį laiką: kolei Pirmagimiai galingi, o Antragimiai jauni.” Bet argi dabar nebeprisimeni, Kementare, kad tamstos mintis ne visad viena giedojo? Ar nesusitiko manoji ir tavoji mintys, kad mudu plasnojova drauge tarsi dideliu paukščiu, sklandančiu viršum debesų? Tatai taip pat, Ilūvatarui domėn paėmus, gaus būtį, ir prieš Vaikams atbundant tartum vėjas su sparnais pakils Vakarų Valdovų Ereliai.
Tada Javana pradžiugo, atsistojo, tiesdama rankas į dangų, ir tarė:
- Aukštai kops Kementarės medžiai, kad Karaliaus Ereliai juose galėtų gyventi!
Bet Manvė irgi pakilo ir, rodėsi, stovėjo tokis aukštas, kad jo balsas lig Javanos leidosi kaip iš vėjų takų.
- Ne, - prakalbo jis, - tik Aulės medžiai bus pakankamai aukšti. Tai kalnuose Ereliai gyvens ir girdės balsus tų, kurie mūsų šaukiasi. O giriose vaikštinės Medžių Piemenys.
Tuokart Manvė ir Javana išsiskyrė, o Javana sugrįžo pas Aulę, kuris savo kalvėje liejo išlydytą metalą į formą.
- Eru dosnus, - ji tarė. – Dabar tesižiūri tavieji vaikai! Nes giriose klajos galybė, kurios įniršį sukelti jiems bus pavojinga.
- Vis vien jiems reikės medienos, - atsiliepė Aulė ir tęsė savo kalvystę.

----

SMULKI TAISA 2006-06-22 00:52 -- medžio->medienos, vis viena->vis vien. Atsižvelgiant į WE pasiūlymą.
Paskutinį kartą redagavo 1 Starlin. Iš viso redaguota 22 kartus.

Vartotojo avataras
Warrior elf
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 481
UžsiregistravoCOLON 02 Bir 2004, 20:45
MiestasCOLON Havens...
CONTACTCOLON

#2 Standartinė Warrior elf » 21 Bir 2006, 15:13

:plojam: Lenkiu prieš jus galvą :prayer:
O paskutinėje eilutėje medžio nebūtų galima pakeisti į medienos? IMVHO taip logiškiau skambėtų :roll:
Life is better lived together.

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Indraja » 21 Bir 2006, 15:20

Ach, reiškia, reikia griebti už ragų tą Valakventą... :oops:

Warrior, esi sveikinamas su pirmuoju įsimynimu į redagavimą, taip ir toliau - ne tik skaitykit, bet ir galvokit bei siūlykit! Visai pritarčiau tamstos pastabai.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#4 Standartinė Exon » 10 Lie 2006, 11:18

Sorry, mano tekste namie dalis lietuvybių pradingo, tad citatos vietomis sveplos :(.
Iluvataro sumanytuju pasirodymo.
the fulfilment of the designs of Ilúvatar
Nematau jokios priežasties keisti “Iluvataro minčių išsipildymo” :| .
O Iluvataras žinojo, kas padaryta […] O Iluvataro balsas jam kalbejo:
Kartojasi “O”. Gal antrą galima pakeisti į “ir”?
tavosios galios ir padeties nepakanka
thy power and thy authority
“Padėtis” iš bedos tinka, tačiau aš paieškočiau ko nors artimesnio sąvokai “įgaliojimai”.
Kodel bandai darba
Gal geriau: “kesintis” ar “užsimoti”? Attempt , beje, turi pasenusią reikšmę “gundyti” ar “būti gundomam”.
Troškau dalyku, kitokiu nei aš pats
IMO, geriau “thing” čia versti kaip “būtybė”.
galetu pajusti Ea
Man perceive labiau siejasi su protu, nei su jausmais: “suvokti”, “perprasti”
puoliau kvailyben
Folly yra ne tiek “kvailybė”, kiek “negalvojimas”, “neapdairumas” (o seniau dar reiškė ir “prasižengimas”, “nuodemė”, bet manau, jog, kaip ir attempt atveju, čia jau išvestinės reikšmės).
Tik ar netureciau sunaikinti
Tik ar netureciau geriau sunaikinti – Nžn, rather čia žinoma esmės nekeičia…
dideli kuji dvarfams sudaužyti
Gal geriau “smogti”, “sutraiškyti”? kažkaip dvorfai neatrodo, kaip daužomas daiktas…
Iluvataro balsas Aulei tare
Originale yra jungtukas, ir vertime jo irgi pasigendu.
Aule nuleido kuji
Aulë cast down his hammer
“Numetė”
dvarfai atsirado Melkoro galybes dienomis
they were to come in the days
“turėjo atsirasti”
neišduodama pasitarimo su Aule
she did not betray the counsel of Aulë
Sunkus gabaliukas. Aš esu linkusi jį interpretuoti kaip “neatmesdama Aulės patarimo/paaiškinimo”. “Neišduodama” tikrai netinka, juk ji kaip tik ir papasakoja apie pasitarimą.
juk tamstai nereikia Aules pamokymu
“Nereikėjo” (hadst)
kelvar gali sprukti ir apsiginti, o olvar
Kelvai ir olvai? Šiaip mintis ;).
Bent jau kursyvas štai šioje vietoje labai tiktų.
Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Exon » 25 Lie 2006, 22:46

Neteisi, buvau neteisi dėl Javanos betrayal:

Iš HoME XI:
When Yavanna went to Manwë (p. 45) ‘she did not betray the counsel of Aulë’: the meaning of this is that Yavanna did not reveal anything to Manwë of the making of the Dwarves; in the first part of the chapter (p. 43) ‘fearing that the other Valar might blame his work, he wrought in secret’, and the intervention of Ilúvatar (who ‘knew what was done’) was directly to Aulë. The word betray in S is an editorial alteration of bewray
Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#6 Standartinė Starlin » 25 Lie 2006, 22:52

Nelabai supratau to paskutinio sakinio apie bewray... :oops:

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#7 Standartinė Indraja » 25 Bal 2007, 11:38

{sumanytųjų pasirodymo} taip, bet nebuvo taip konkretu – ‚fulfilment of the designs‘ [sumanymų įvykdymo]; o gal kaip Exon sakė – „minčių išsipildymo“.
{turėjusių ateiti Vaikų} „atėjimas“ – bent jau grynai kalbiniu požiūriu – lietuviškai tokiam konkrečiam dalykui taip nevartojamas, o ardiškasis kontekstas toli, net ne šiame skyrelyje, tad ramiau [turėjusių atsirasti Vaikų].
{valos} [valai].
{kaldino} ‚wrought‘ Jei tai tiks asociacijoms su akmeniu, ne su metalu – gerai, bet labai metalistinis įspūdis. Neutraliau [dirbino / triūsė].
{O Ilūvataro balsas} Exon: „Kartojasi “O”. Gal antrą galima pakeisti į “ir”?” – gal nė „ir“ nereik, tas irgi l.kartotųsi; tie jungtukai – įvadiniai žodeliai, verstini ne tiek dėl buvimo, kiek skambesiui išlaikyti.
{bandai darbą} ‚attempt‘ – iš dalies pritariu Exon, „bandai“ nelabai natūralu; „ėmiesi darbo“ – ne pažodžiui, tačiau prasmė nedingtų dėl tolesnės sakinio dalies; arba [užsimoji atlikti darbą].
{padėties} ‚authority‘ LingvoU verčia „valdžia, įgaliojimai, svarba“, tad pritariu Exon; o gal tiktų [svarbos] ar [reikšmingumo]?
{dalykų} (Exon) – mhm, esmė tiksliau [būtybių].
{pajusti Ea, kurį tujen būtin atvedei, grožį} ‚perceive the beauty of Eä, which thou hast caused to be‘ taigis, ar ‚caused to be‘ Eä, ar beauty. Taip kaip yra nedera, nes Ea suvokiama kaip moteriškos giminės – [Ea, kurią]. Ir turbūt kursyvas, arba tektų linksniuot kaip serbams (linksniuoja nė nemirktelėję)? Ir įmantri formuluotė („būtin atvedei“) vietoj paprastos. Labiau derės ‚caused to be beauty‘ (Ea ir taip yra būtis, o dar jai būtį suteikt...) – [pajusti Ea grožį, kuriam tujen davei būtį]. O gal: „pajusti Ea grožį, kurį tujen pagimdei“; tada ir Ea laisviau galės būti objektu. ‚perceive‘ LingvoU – „pajusti, suprasti, suvokti“, tad jį patį galima versti ir kaip yra, ir kaip siūlo Exon.
{šios erdvės} manyčiau, kad ‚it‘ buvo ‚Arda‘, ne ‚room‘ [Ardoje esama daugybė vietos padarams, kurie galėtų ja džiaugtis, tačiau ji daugiausia tebėra tuščia ir nebyli.] – o taip net dviprasmybė išlieka.
{puoliau kvailybėn} „pulti“ ar „įpulti“ tokia prasme, būsenoms, DidŽ visgi rodo. O ‚folly‘ (žr. Exon) – taikliai pastebėta (tokie ir LingvoU vertimai). Tad manau, jog gali būti arba kaip yra, arba tarkim „pasielgiau neapgalvotai“ – bet senovišką stilių labiau atitiks Starlin variantas.
{daiktų tvėrimas mano širdy yra iš to, kad} labai jau pažodžiui; gal [mano širdis linkusi į daiktų tvėrimą, nes]?
{su mintim apie pašaipą} itin pažodžiui, geriau [ketindamas pasišaipyti].
{siūlau tamstai šiuos daiktus} hm, gal „dirbinius“, „tvarinius“, „padarus“.
‚rather‘ (Exon) – tariamosios nuosakos klausimas jį ganėtinai apima, bet galima įterpti „veikiau“.
‚smite‘ (Exon) – jie gali atrodyti „kaip daužomas daiktas“, ypač tik sukurti, nes nujaučiamas jų legendinis ryšys su uoliena (‚dying the Dwarves returned to the earth and the stone of which they were made‘); bet „smogti“, „sunaikinti“ – teisybė, žodyninės reikšmės.
{Ilūvataro balsas Aulei tarė} jungtukas? (Exon) – ‚And the voice of Ilúvatar said to Aulë‘ – dėl ritmo tiktų, [Ir Ilūvataro balsas tarė Aulei].{Tamstos pasiūlymą} ‚Thy offer‘ – susilaikyčiau nuo „tavo mylistų“, o „pasiūlymas“ tikrai gali būt, tik peršasi labiau pirminė reikšmė... [Tavą atnašą], toliau [tai tarei].
[nuleido] ‚cast down‘ – Exon siūlomo varianto ekspresija dera labiau, gal [numetė].
{Aš daviau būtį ... o dabar priėmiau} ‚Even as I gave being ... so now I have taken‘ – prapuolė šis tas, gal [Taip kaip daviau būtį ... dabar priėmiau].
{ateitų}, {neateis} [pasirodytų], [nepasirodys].
{tamstai} – lyg ir nevartotinas, atseit naujas ir išvestinis, priešingai nei thee; [tau]. Ir toliau.
{Tuomet Aulė paguldė} ‚Then Aulë took ... , and laid them‘ suskubėta, gal [Tuomet Aulė ėmė ir paguldė].
{atsirado} ‚were to come‘ [turėję atsirasti].
{drąsiau} prie „pakelia“ geriau dera ‚hardily‘ reikšmė [ištvermingiau].
{Aulė Sutvarytojas} ‚Aulë the Maker‘: ideologiniai tvėrimo ir darymo skirtumai mūsų jau gerokai supainioti, bet titulą „Sutvėrėjas“ (ta proga pasikartosiu – net „tverti“ neteiktina, o „tvaryti“ – dar slaviškiau, reik turėt omeny, jog realus redaktorius labai tikėtinai prikibtų) palikčiau tam, kuris ‚the Creator‘, tad [Aulė Dirbintojas].
{senovės Tėvams jis pranešęs} ‚declared to their Fathers of old‘ LingvoU ‚of old‘ – „anksčiau, ankstesniais laikais“ [kadaise Tėvams jis pranešęs], bet galiu ir klysti.
{iš naujo tvarijant Ardą po Paskutiniojo Mūšio} niurgztelėimas dėl idėjiškumo, neteiktinumo ir situacinės teksto atpažinimo smegenyse klaidos: „tvatijant“... Idėjiškumas toks: „Arda Remade“ yra terminas iš Athrabeth; ‚remaking of Arda‘ turi sietis su anuoju. Jei „Perkurtoji Arda“ – „perkuriant“, jei „Iš naujo sukurtoji Arda“ – „iš naujo kuriant“: pirma reik išverst terminą.
{Kazad-dūme} brūkšnelio negalima, ir „In Dwarvish, which did not possess the sounds represented above by th and ch(kh), th and kh are aspirates, that is t or k followed by an h, more or less as in backhand, outhouse.” tad galbūt [Khazad Dūme] (dėl kh jau susipainiojau).
{tamstos} [tava].
{Aulė, triūsdamas su dvarfais} buvo dainingiau; „triūsti su“ veikiau kiek kitaip suprantama. ‚when Aulë laboured in the making of the Dwarves‘ – maždaug [Aulė, kai plušėjo dirbindamas dvarfus].
{rankom} [rankomis] – ten, kur egzistuoja dviskaita, tai yra jos forma, o čia ne būtent dvi.
{Viduržemei} ‚upon Middle-earth‘ [Viduržemėj].
{neišduodama pasitarimo su Aule} Mhm, Exon sako, kad tuėjo būti ‚bewray‘ (netyčia išduoti, paviešinti), ne ‚betray‘. ‚counsel‘ gali reikšti: aptarimą, patarimą; planą; ketinimą (LingvoU). Kuklia nuomone, logiška „neišduodama Aulės veiklos“ (čia veikla – ketinimai, planai, jau iš dalies įgyvendinti), pažodžiau [neatskleisdama Aulės sumanymų].
{širdis nerimsta, galvodama} lietuviškai įmanomiau [širdis nerimsta, kai galvoju].
{turėtum pasirinkimą} ‚If thou hadst thy will‘ įprasčiau [būtų tavo valia].
{širdžiai artimiausias} ‚dearest‘ būtų gerai, jei „širdis“ čia nebūtų taip tankiai vartojama, tad geriau [mieliausias].
kelvar, olvar – aha, dera kursyvas.
{mažai jų bus gedima} galbūt ir [menkai jų bus gedima].
{su šaknim} ne su dviem gi [su šaknimis].
{Vizija} Neee...
{gyventi} ‚house‘ gal [įsikurti].
{į formą} hė, pažaiskim islandus... [į lietuvą], „lietùvas“ DidŽ – liejimo forma.
{tęsė savo kalvystę} ‚went on with his smith-work‘ „amatą tęsti“ vargiai galima; gal [toliau kalviavo].
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Hurinas
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 458
UžsiregistravoCOLON 11 Bal 2007, 19:10

#8 Standartinė Hurinas » 30 Bal 2007, 18:23

Man kazkaip keistai skamba "dvarfai" gal geriau būtų nykštukai?Bet aišku čia tik mano nuomonė. :lol:
Nes tavo jėga, turtai, valdžia
Turėjimas nieko, nieko neturėjimas,
Turėjimas nieko...

BUTTON_POST_REPLY